Regulamin DaftAcademy

Niniejsze oświadczenia dotyczą gromadzenia danych osobowych osób aplikujących na kursy DaftAcademy. Operatorem Strony jest Daftcode VB sp. z o.o. („Daftcode”).

Oświadczenia

Współadministratorami Twoich danych osobowych dla celów związanych z DaftAcademy są następujące spółki:

1. Daftcode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl. Europejskim 1

2. Daftcode VB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl. Europejskim 1

3. Nethone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl. Europejskim 1

4. Daftmobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl. Europejskim 1

5. Skriware Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (01 - 217) przy ul.Kolejowej 19 / 21

6. Straal Sp.z o.o.z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 1

7. El Passion Next Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 844) przy Pl.Europejskim 2

8. Oxla Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińska 2 / 189

10. Triplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-201) c/o przy Al. Jerozolimskich 89/43, 02-001

11. Climatica, z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ul. Frezerów 3

Łącznie jako „Spółki z Grupy”.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki z Grupy na podstawie:  

1. Twojej zgody, w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia na kurs oraz w celu prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji  

2.  prawnie uzasadnionych interesów Spółek z Grupy, tj.:

- interesu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń i w celu obrony naszych praw (w celu wykonywania praw przysługujących Spółkom z Grupy);

- interesu w zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeb Spółki wynikających z przepisów prawa (w celach dowodowych);

- interesu w informowaniu Cię o nowych ofertach pracy, organizowanych przez nas eventach oraz aktualności z życia Spółki (w celu utrzymywania bieżącej relacji z Tobą), jeżeli wyraziłeś chęć udziału w przyszłych rekrutacjach i otrzymywania od nas tego rodzaju informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych określonych w formularzu i zawartych w CV jest konieczne dla rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do udziału w procesie rekrutacji do programu DaftAcademy. Ich niepodanie uniemożliwi nam ocenę twojego zgłoszenia i w konsekwencji nie będziemy mogli zaprosić Cię do udziału w rekrutacji.

 

Bardzo często Spółki z Grupy poszukują jednocześnie osób o bardzo zbliżonych kwalifikacjach, na podobne stanowiska. W związku z tym, proces rekrutacyjny jest mocno scentralizowany, a Spółki z Grupy działają jako współadministratorzy Twoich danych osobowych. W rezultacie, w drodze wzajemnych ustaleń, Spółki z Grupy określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wykonywania obowiązków administratora danych, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, Spółki z Grupy ustaliły, że Daftcode VB Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za:- zbieranie na rzecz współadministratorów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji- spełnianie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich współadministratorów- zapewnianie podstawy prawnej przekazywania danych poza EOG, jeżeli Spółki z Grupy zdecydują się powierzyć przetwarzanie danych zawartych w bazie HR podmiotowi w państwie trzecim- zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych- występowanie w charakterze wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.W pozostałym zakresie Spółki z Grupy samodzielnie wypełniają swoje obowiązki jako administratorzy danych.

Przetwarzając dane użytkownika, realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, tj.: umożliwienie udziału w oferowanych kursach (podstawa prawna przetwarzania danych użytkownika).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli użytkownik postanowi nie podawać nam swoich podstawowych danych kontaktowych, Daftcode może nie być w stanie odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, czy dostarczyć informacji.

 

W przypadkach, w których Daftcode pełni funkcję administratora danych, użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także żądania ich skorygowania lub usunięcia. Wniesienie takiego żądania spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich usunięcie, chyba że istnieje istotny interes prawny, który umożliwia przechowywanie danych przez dłuższy okres (np. obrona przed roszczeniami lub istnienie prawnego obowiązku przechowywania danych). Użytkownik posiada również prawo dostępu do swoich danych, a także do ich przenoszenia i ograniczenia ich przetwarzania.

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są one niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania danych osobowych użytkownika, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy użytkownik wyraża ciągłe zainteresowanie naszymi usługami, (ii) czy użytkownik stał się naszym klientem/podmiot, reprezentowany przez użytkownika zawarł z nami umowę, (iii) czy użytkownik w rozmowie telefonicznej lub w wiadomości poinformował nas, że życzy sobie kontaktu w przyszłości.

 

Przetwarzanie danych powierzamy podmiotom, które pełnią czynności w naszym imieniu oraz działają wyłącznie w oparciu o nasze wytyczne (podmioty przetwarzające dane). W szczególności, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane, dobieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE.

 

Istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia danych osobowych użytkowników właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, z zastrzeżeniem istnienia podstawy prawnej udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy).

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika przez  Daftcode, lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych poda adresem: privacy@daftcode.pl Użytkownik jest również uprawniony do skierowania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedzialność współadministratorów

Bardzo często Spółki z Grupy poszukują jednocześnie osób o bardzo zbliżonych kwalifikacjach, na podobne stanowiska. W związku z tym, proces rekrutacyjny jest mocno scentralizowany, a Spółki z Grupy działają jako współadministratorzy Twoich danych osobowych. W rezultacie, w drodze wzajemnych ustaleń, Spółki z Grupy określiły odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wykonywania obowiązków administratora danych, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, Spółki z Grupy ustaliły, że Daftcode VB Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za:

- zbieranie na rzecz współadministratorów zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji

- spełnianie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich współadministratorów

- zapewnianie podstawy prawnej przekazywania danych poza EOG, jeżeli Spółki z Grupy zdecydują się powierzyć przetwarzanie danych zawartych w bazie HR podmiotowi w państwie trzecim

- zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach procesów rekrutacyjnych

- występowanie w charakterze wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.

W pozostałym zakresie Spółki z Grupy samodzielnie wypełniają swoje obowiązki jako administratorzy danych.

Twoje prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które prowadzimy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – możesz tego dokonać poprzez przesłanie wiadomości e - mail na adres hello@daftacademy.pl. W takim wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Spółek z Grupy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź też gdy konieczność przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszeń do udziału w procesie rekrutacji a także po jego zakończeniu, przez okres, który ustalamy na podstawie następujących kryteriów:

- czy będziemy w przyszłości rekrutować na podobne do podobnych programów edukacyjnych lub na podobne stanowiska, które mogą Cię zainteresować

- czy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji

- ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Twoje dane będą usuwane w przypadku wycofania przez Ciebie zgody/zgód na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy ustalimy, że Twoje dane się zdezaktualizowały, bądź nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np.: gdy przestaniesz wyrażać chęć udziału w naszych przyszłych rekrutacjach).

Spółki z Grupy nie udostępniają Twoich danych innym podmiotom, choć w pewnych okolicznościach Spółki z Grupy mogą być zobowiązane do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli zostanie do nas skierowane takie żądanie, o ile istnieje podstawa prawna udostępnienia takich danych (np.: nakaz sądowy).

Powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz dostarczają oprogramowanie do zarządzania procesem rekrutacji (np.: do zarządzania bazą HR). W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Spółka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, w postaci wyboru podmiotu certyfikowanego w ramach programu Privacy Shield (w przypadku transferu danych do USA), bądź podpisania umowy w formie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto informujemy, że masz prawo do:

- dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim jest ono oparte na prawnie uzasadnionym interesie;

- przenoszenia danych do innego administratora; oraz wniesienia skargi do organu nadzoru.